+34 952 46 95 19 +46 8 510 620 26 +47 210 624 26                  

Søk bolig på Costa del Sol

Søk bolig

 

Å være pensjonist i Spania

Spanske pensjonister

Å være pensjonist i Spania er ganske annerledes enn å være pensjonist i Norge. I Spania blir de eldre etter tradisjon tatt vare på av familien, av barn og barnebarn. Ofte skjer det fordi man ikke stoler tilstrekkelig på den offentlige eldreomsorgen. En annen grunn har vært, og er fremdeles, at eldreomsorgen, slik som eldresentre, aldershjem og sykehjem, er for dårlig utbygd. I 2001 fantes det ca. 300 000 aldershjemsplasser i hele landet, men det er en dråpe i havet når vi tenker på at Spania har ca. 2 millioner pensjonister over 80 år.

Det er tryggere å være gammel i Spania enn i Norge hvis man ser på overfallsstatistikken. Respekten for de gamle er så stor at det normalt sett er helt utenkelig at en spanjol ville finne på å overfalle og rane et forsvarsløst gammelt menneske. Det skjer også overfall på gata i Spania, men de er veldig sjeldne. Derimot finnes det mange lommetyver, blant annet på utendørsmarkedene ved kysten. Det skjer også flere innbrudd i Spania enn i Norge, spesielt på de stedene der det bor mange utlendinger.

Rett til behandling og pleie ved sykdom

La oss tenke oss at du er pensjonist og emigrerer fra Norge og bosetter deg i Spania. For å kunne få del i de godene pensjonister i Spania nyter godt av, trenger du da en attest fra trygdevesenet i Norge (blankett E 121). Denne blanketten viser du fram på trygdekontoret i det området i Spania der du bosetter deg. Du blir da registrert med din nye bostedsadresse, og du og dine familiemedlemmer får rett til samme godene ved sykdom som landets egne statsborgere. Hvis du senere oppholder deg midlertidig i Norge eller i et annet EØS-land på ferie eller i forbindelse med et annet kortvarig opphold, har du rett til akutt behandling ved sykdom også der. Du må da ha med deg en utfylt blankett, E 111, fra det spanske trygdevesenet.

Pensjon ved bosetting i Spania

En norsk statsborger som er bosatt i Spania, har rett til norsk pensjon på lik linje med de som er bosatt i Norge. Dette følger av EØS-avtalen. Etterlatte til en statsborger i et EØS-land omfattes også av avtalen, uansett i hvilket land de har statsborgerskap.

Når du flytter fra Norge til Spania, har du rett til å beholde folketrygden med tilleggspensjon med samme beløp som om du var bosatt i Norge. Etter at skatteplikten til Norge har opphørt, trekker Folketrygdkontoret for utenlandssaker 3 % trygdeavgift av pensjonen. Disse pengene går til å dekke Spanias utgifter i forbindelse med helsetjenester for pensjonistene. Norge betaler nemlig en fast sum per år per pensjonist som er bosatt i landet.

Hvis en kvinne som er 60 år eller eldre, hører inn under det spanske offentlige trygdevesenet, kan også hennes familie, inkludert en ektefelle under 65 år med lav inntekt, få hjelp av Seguridad Social etter behovsprøving. Det er verdt å merke seg i forbindelse med pensjonsutbetalinger at hvis en pensjonert gift mann bosatt i Spania dør, og enken har hatt en egen pensjon, så får hun bare rett til pensjon som enslig i Spania. Hun får altså ikke etterlattepensjon slik en enke i Norge vil ha krav på.

Har du opptjent rett til tilleggspensjon, har du også rett til få den utbetalt – uavhengig av bosettingsland og nasjonalitet. Hvis du har arbeidet i et annet land, kan du legge sammen dine pensjonsrettigheter fra dette landet med dine pensjonspoeng fra Norge.

 

 
 
Mäklare Svenska Real Estate Agent English
Følg Alamo på Facebook